2 Lesetid

Hynion svarer på vedtak i revidert nasjonalbudsjett om rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur

Featured Image

Hynion AS, den største hydrogenstasjonsaktøren i Norge og Sverige, har tydelige ambisjoner om å utvikle nettverket videre innenfor maritim sektor.  -Når Stortinget nå signaliserer at de ønsker å få en rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, er vi klare til å plukke opp ballen og få satt den i spill uttaler Ulf Hafseld, CEO i Hynion.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det nylig enighet mellom regjerings­partiene og SV om følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen utrede hvordan markedet eventuelt i samspill med statlige myndigheter raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og industrielle formål og komme tilbake til dette i revidert statsbudsjett for 2023."

Som ett innspill til ovennevnte vedtak vil hydrogenselskapet Hynion lansere en infra­strukturplan for utvikling av ett nettverk av hydrogenstasjoner som skal kunne forsyne både maritim og landbasert trafikk på kyststrekningen fra Oslo til Kristiansand.  -Det er en stadig økende interesse for bruk av hydrogen til sjøs.  Ved å kombinere hydrogenstasjoner slik at de kan forsyne både landbaserte kjøretøy så vel som båter, kan vi få en kostnadseffektiv innfasing av de første stasjonene uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hynion.

Hynion har allerede innledet et samarbeid med den norske båtprodusenten Hyrex om å utvikle en flytende hydrogenstasjon for å forsyne Hyrex sin nye fritidsbåt med hydrogen.  -Hydrogen får en viktig plass i fremtidens båtliv mener Henrik Torgersen, daglig leder i Hyrex.  Energiforbruket for å flytte seg til sjøs er vesentlig høyere enn til lands. Hydrogen må derfor inn i en stor del av fritidsbåtene for å sikre brukerne en like god opplevelse med nullutslippsbåter som de har med bruk av fossile drivstoff i dag avslutter Henrik Torgersen.

En rekke aktører som bl.a. Redningsselskapet vurderer hydrogen som drivstoff for sine nye båter, og med et nettverk på ti stasjoner langs kysten fra Oslo til Kristiansand vil dette utgjøre en solid infrastruktur i en region med svært mye båttrafikk, som vist i kartet under.

Hynion mener det i første runde bør anlegges ti stasjoner på denne kyststripen i prosjektet «Vannlinjen».  Vi er i dialog med markedsaktører som ønsker å ta i bruk hydrogen både til lands og til vanns, og vil gjerne engasjere kommuner og bedrifter langs kysten til å ta del i et slikt nettverk.  Sammen vil man definere et prosjekt som kan svare ut Stortingets ønske om etablering av en maritim og landbasert hydrogeninfrastruktur.  Det vil etableres kontakt med relevante aktører på myndighetssiden for å se hvordan dette nettverket kan uformes og hvordan prosjektet best skal gjennomføres.