Vedtekter for Hynion AS

Vedtatt 30.03.2021

 

 §1 Navn
Selskapets navn er Hynion AS.  

§ 2 Formål
Selskapets formål er eierskap og drift av anlegg for hydrogen, salg av hydrogen drivstoff, teknologiutvikling, salg av hydrogenteknologi, konsulentvirksomhet, prosjektledelse og - assistanse samt annen aktivitet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 3 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr. 279.205,- fordelt på 55.841.000 aksjer pålydende kr. 0,005. Aksjene i selskapet er fritt omsettelige, og overdragelser er ikke gjenstand for styrets godkjennelse eller forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer.

§ 4 Styret
Selskapet ledes av et styre på 2-5 personer.

§ 5 Fullmakter
Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierbok
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 7 Generalforsamlingen
Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 7 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen.
4. Styrets årsberetning.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
7. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte.
8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor.
9. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører med under generalforsamlingen eller er nevnt i innkallingen.
10. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

§ 8 Gjeldende aksjelovgivning
For øvrig henvises det til enhver tid til gjeldende aksjelovgivning.