1 Lesetid

Regjeringens hydrogenstrategi må følges opp av handlingsplaner

Featured Image

Den strategien som Regjeringen denne uken fremla, er en pekepinn om veien videre, men må snarest følges opp av konkrete handlingsplaner.  Den viktigste sett fra Hynions side, er en plan for å etablere et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner, slik at hydrogenbil kan bli et reelt alternativ når man skal velge ny bil.

Etter et par mislykkede forsøk på å bygge opp nettverk av stasjoner, både gjennom Hyop og Uno-X, må sentrale myndigheter inn i mye sterkere grad for å få etablert det første initielle nettverket.  Grunnen til dette, er at introduksjonen av hydrogen i transport­sektoren er mye mer krevende i startfasen enn det er å introdusere el-drift.  Der elbilene fikk en «flying start» ved at enhver tilgjengelig stikkontakt kunne brukes som drivstoffstasjon, må hydrogen ha dedikerte stasjoner på linje med tradisjonelle fossile drivstoff.  For de kommersielle aktørene er dette en kostbar oppgave, og vi ser det er krevende å få nødvendige investeringer på et så tidlig nivå med mye usikkerhet i utviklingen. Etter hvert vil normale kommersielle mekanismer fungere, og det offentlige engasjementet kan gradvis reduseres.

Enova må nå få et mandat med nye retningslinjer for etablering av de første 25 hydrogen­stasjonene i Norge.  Her må virkemidlene legges på linje med det som gis i andre land som ønsker å fase inn hydrogen i transportsektoren. Både USA, Japan og EU har vesentlig bedre ordninger enn Norge, og har forstått at det må mer til enn det Enova har i nåværende rammer.

Utviklingen i verden går slik at det vil bli behov for hydrogen i veitransporten.  Med stadig strengere utslippskrav er det nødvendig å benytte både hydrogen og batterier.  Hvordan distribusjonen mellom de to blir vet ingen i dag, men det er lite klokt å lukke døren for en løsning som det er stort behov for.  Antar man at 20 % av bilkjøpere i Norge ser det naturlig å velge hydrogenbil, utgjør dette fort en halv million biler.  Hynion jobber derfor videre for å innføre hydrogen i transportsektoren.