1 Lesetid

Hydrogen i fokus i Grenland

Featured Image

Hynion er med i gruppen Green Industry Cluster som har ambisjon om å bli verdens første klimapositive industriregion. Grenlandsregionen snur dermed fra å utgjøre et tidligere forurensningsproblem til å bidra til utslippsreduksjoner - ikke bare for egen region, men Grenland vil i fremtiden også påvirke sine omgivelser positivt. Og hydrogen er en viktig brikke for å nå de svært ambisiøse målene.

Og nettopp derfor søker Green Industry Cluster om å bli et av regjeringens annonserte knutepunkter på hydrogen.  Som ett av femten prosjekter kom man gjennom første nåløye og fikk nylig tildeling av midler til å gjennomføre forprosjekt av Enova.

Hydrogenløsninger både til maritim sektor, landtransport og industriell bruk er en viktig del av løsningen for å oppnå industriens felles ambisjon om å bli en klimapositiv industriregion. Forskning, utvikling og markedsintroduksjon av nye hydrogen- og ammoniakkteknologier- og løsninger er et nasjonalt satsingsområde. Nullutslippsløsninger som hydrogen er en del av regjeringens klimaplan for å nå klimamålene og skape nye, grønne jobber.

Bedriftene som nå skal jobbe sammen om etablering av produksjon og distribusjon av hydrogen er Brevik Engineering, Equinor, Grenland Havn, Herøya Industripark, HydrogenPro, Hynion, Ineos Bamble, Inovyn, NEL Hydrogen Electrolyser, Nordic Electrofuel, Sintef, Skagerak Energi, Statkraft, Trosvik Maritime, Universitetet I Sør-Øst Norge, Vekst i Grenland og Yara sammen med industriklyngene Green Industry Cluster og Industrial Green Tech.

Formålet med prosjektet er å samarbeide om å utvikle en komplett hydrogen verdikjede fra fornybar kraft til produksjon, logistikk, distribusjon og salg av dette til både maritime sluttbrukere og andre markedssegmenter innenfor industriell bruk og landtransport.

Hynion vil utvikle sin stasjon i takt med utviklingen i prosjektet.  Om kort tid vil forsyning fra Hydrogenpros elektrolysør som ligger vegg-i-vegg med stasjonen starte, og Hynion vil kjøre i gang hydrogenstasjonen.  Etter at uttesting er ferdig, vil det søkes DSB om gjenåpning av stasjonen for offentlig bruk.